1 Algemeen

1.1 Persoonlijkvaarwel.nl en haar partners staan ingeschreven onder nummer KvK 58061266 Amsterdam – BTW nr. NL 852855862B01 – Rekening nummer: NL59RABO0156244071

1.2 Persoonlijkvaarwel.nl is o.a. de officiële leverancier van RVS urnen die door Persoonlijkvaarwel.nl rechtstreeks van de fabrikant worden verkregen onder bedongen exclusiviteit contract voor de West-Europese markt. Alleen Persoonlijkvaarwel.nl is door RVS import gerechtigd deze producten door te leveren aan Nederlandse en Belgische klanten.

1.3 Persoonlijkvaarwel.nl levert louter en alleen via Internet aan particulieren. Verder te noemen: de klant. De groothandel Persoonlijkvaarwel.nl levert via een afgeschermd alleen aan de vakhandel: ondernemers in de uitvaartbranche: uitvaart- en/of begrafeniswinkels, crematoria, steenhouwerijen en gespecialiseerde webshops.

1.4 De groothandel mag direct aan particulieren leveren voor ondernemersprijs. Ook zullen wij trachten door promotieacties op Internet en publieks- en vakbeurzen onze producten onder particulieren meer bekend te maken. Waarbij wij altijd zullen verwijzen naar onze verkooppunten particulieren (ondernemers in de grafmonumentenbranche en gespecialiseerde webwinkels die onze producten verkopen).

1.5 De Koopvoorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Persoonlijkvaarwel.nl. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Persoonlijkvaarwel.nl volgens de procedure zoals omschreven in deze Koopvoorwaarden, accepteert de klant deze voorwaarden.

1.6 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Koopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van Persoonlijkvaarwel.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Persoonlijkvaarwel.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk met Persoonlijkvaarwel.nl zijn overeengekomen.

1.7 Persoonlijkvaarwel.nl heeft het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van onze website en het daaraan gekoppelde bestelformulier te wijzigen.

2 Aanbiedingen & overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen gedaan in de partner webshops van Persoonlijkvaarwel.nl zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Persoonlijkvaarwel.nl behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Indien de prijzen van de aangeboden producten echter mochten stijgen of dalen in de periode tussen de bestelling en uitvoering en aflevering daarvan, gelden de prijzen op het moment van aankoop.

2.2 Een overeenkomst tussen Persoonlijkvaarwel.nl en de klant komt tot stand nadat de klant: een bestelling heeft geplaatst, middels het volledig invullen van het bestelformulier op de website van Persoonlijkvaarwel.nl; het door de klant vervolgens op `Plaats Bestelling` icoon klikken op het besteloverzicht op de webshops van Persoonlijkvaarwel.nl; het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en het doen verwerken van de bestelling van de klant, door op de websites van Persoonlijkvaarwel.nl op de `Plaats Bestelling` icoon te klikken, hierop van Persoonlijkvaarwel.nl op het e-mailadres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat Persoonlijkvaarwel.nl de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging).

2.3 De administratie van Persoonlijkvaarwel.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Persoonlijkvaarwel.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Persoonlijkvaarwel.nl verrichte leveringen. Persoonlijkvaarwel.nl erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Koopvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

3 Prijzen/tarieven, maximaal bestelbedrag, kortingen & betaling

3.1 Alle vermelde prijzen in de webshops en op het bestelformulier van Persoonlijkvaarwel.nl zijn inclusief 21% BTW, maar exclusief het aandeel van de klant in de verzend-, inpak-, handling- en verzekeringskosten ad 13,50 euro . Verzending geschiedt altijd verzekerd per koerier! Als de klant zijn/haar RVS Urnen bestelling zelf komt ophalen in het centrum van Sneek (of de urn bestelling na betaling komt afhalen in Sneek) vervallen deze kosten uiteraard. Voor bestellingen vanaf € 850 nemen wij de verzendkosten voor ons rekening.

3.2 Particuliere bestellingen boven € 1.0000 kan Persoonlijkvaarwel.nl helaas niet in behandeling nemen, tenzij anders met de klant schriftelijk of telefonisch overeengekomen.

3.3 Alle facturen zullen door de klant vooraf aan Persoonlijkvaarwel.nl worden betaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.4 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Persoonlijkvaarwel.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.

3.7 Producten blijven eigendom van Persoonlijkvaarwel.nl totdat de klant voor betaling van deze producten heeft gezorgd.

4 Levering/verzendingstermijnen & ons milieustandpunt

4.1 Leveringen vinden doorgaans alleen plaats binnen Nederland of België. Bij levering aan andere Europese landen dient de klant rekening te houden met hogere verzend- en verzekeringskosten (tegen kostprijs).

4.2 De verzendtijd bedraagt normaliter twee (2) tot zeven (7) werkdagen ná ontvangst en betaling van de bestelling van de klant, tenzij op de website of het bestelformulier van Persoonlijkvaarwel.nl anders is aangegeven. De verzendtijden gelden overigens als indicatie en niet als fatale termijn.

4.3 De verzendtermijn van het product bedraagt maximaal dertig (30) werkdagen.

4.4 Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, door Persoonlijkvaarwel.nl overschreden wordt, zal Persoonlijkvaarwel.nl de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Persoonlijkvaarwel.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Persoonlijkvaarwel.nl te melden.

4.5 Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Persoonlijkvaarwel.nl het in artikel 4.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bankrekening van de klant teruggestort.

4.6 Persoonlijkvaarwel.nl behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden. De kosten daarvoor zijn voor Persoonlijkvaarwel.nl.

4.7. Ons milieustandpunt: Persoonlijkvaarwel.nl onderneemt zo duurzaam mogelijk. Zo scheiden wij afval, maken zo weinig mogelijk gebruik van de auto en werken het liefst met de groenste verspreider van Nederland (TNT Post). Daarnaast hergebruiken wij voor het verpakken en versturen van orders milieubewust oude kranten, folders en dozen (in plaats van plastic of nieuw materiaal). Wij vragen onze klanten hetzelfde te doen. Of ons verpakkingsmateriaal na ontvangst bij het oud papier te voegen.

5 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

5.1 Persoonlijkvaarwel.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door onze leveranciers.

6 Risico

6.1. Het risico tijdens het transport van de door de klant bestelde producten is voor Persoonlijkvaarwel.nl. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Persoonlijkvaarwel.nl kunnen worden uitgesloten.

7 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Persoonlijkvaarwel.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

7.2. Persoonlijkvaarwel.nl garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Persoonlijkvaarwel.nl geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

8 Bestellingen & communicatie

8.1. Persoonlijkvaarwel.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Persoonlijkvaarwel.nl, dan wel tussen Persoonlijkvaarwel.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Persoonlijkvaarwel.nl.

9 Afkoelperiode

9.1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Persoonlijkvaarwel.nl te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

9.2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 9.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Persoonlijkvaarwel.nl te melden. De klant dient het product – na overleg met Persoonlijkvaarwel.nl – te sturen naar een door Persoonlijkvaarwel.nl vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

9.3 Indien de klant reeds betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Persoonlijkvaarwel.nl ingevolge artikel 9.1. en 9.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Persoonlijkvaarwel.nl deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Persoonlijkvaarwel.nl het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

9.4. Persoonlijkvaarwel.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Persoonlijkvaarwel.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.

9.5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Persoonlijkvaarwel.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Persoonlijkvaarwel.nl de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Persoonlijkvaarwel.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

10 Garanties & Klachten

10.1 Op de door Persoonlijkvaarwel.nl geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de officiële garantie zoals die door de fabrikanten op hun producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

10.2 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Persoonlijkvaarwel.nl serieus in behandeling worden genomen. De klant dient een klacht kenbaar te maken via info@Persoonlijkvaarwel.nl.

10.3 Persoonlijkvaarwel.nl zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Persoonlijkvaarwel.nl zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

11 Persoonsgegevens

11.1 Persoonlijkvaarwel.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van onze webshops en het daaraan gekoppelde beveiligde bestelformulieren. En draagt er zorg voor dat alle persoonlijke gegevens die de klant ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Klantgegevens worden geregistreerd binnen een beveiligde database en alleen gebruikt binnen Persoonlijkvaarwel.nl. Persoonlijkvaarwel.nl zal persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die direct zijn betrokken bij het uitvoeren van bestellingen van de klant.

11.2 De opgeslagen gegevens zullen worden gebruikt om de klant up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Persoonlijkvaarwel.nl, louter aangaande uw bestelling. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

11.3 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Persoonlijkvaarwel.nl over de klant worden opgenomen in het bestand van Persoonlijkvaarwel.nl. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

12 Correspondentie

12.1 Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met Persoonlijkvaarwel.nl, e-mail: info@Persoonlijkvaarwel.nl.

13 Diversen

13.1 Indien de klant aan Persoonlijkvaarwel.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Persoonlijkvaarwel.nl gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Persoonlijkvaarwel.nl een nieuw adres heeft doorgegeven.

13.2 Persoonlijkvaarwel.nl is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

14 Toepasselijke recht & geschillenregeling

14.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Persoonlijkvaarwel.nl en haar webshops is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Persoonlijkvaarwel.nl en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Leeuwarden.

 
Heeft u nog vragen?

Neem direct contact met ons op